easyHobby.nl - de goedkoopste creatieve hobbymaterialen van Nederland Klantenservice | Contact | Mijn account
 

Webwinkel Koopjeshoek Voorbeelden
Categorieën
Merken
Populaire categorieën
1.Decopatch
2.DMC borduurzijde
3.Venus borduurzijde
4.Textielverf Spuitbussen
5.Hobbymaterialen
6.Mounted stempels
7.Uittelpakketten
8.Porseleinverf
9.Porseleinstiften
10.Servetten
Populaire artikelen
1.Krimpie Dinkie kleur wit, pak van 4 stuks
2.Marabu, TextilDesign Colorspray 073 zwart
3.Gipsbuik pakket
4.Marabu, TextilDesign Colorspray 034 bordeaux
5.Plastic schort, pakje van 5 stuks
6.Reparatiedoek opstrijkbaar jeans donkerblauw
7.Model Gips - 1500 gram
8.Punnikmolen van Prym
9.Steentjespapier 2 vel 50 x 70cm op rol
10.Gipsverband 7,5 cm - pak a 2 rol
Onze voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden easyHobby.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen en betalingen
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6. Bestellingen/communicatie
Artikel 7. Overmacht
Artikel 8. Diversen
Artikel 9. Toepasselijk recht

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van easyHobby.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden en in eventuele verdere overeenkomsten ten behoeve van easyHobby.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door easyHobby.nl ingeschakelde derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van easyHobby.nl zijn vrijblijvend en wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door easyHobby.nl. easyHobby.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt easyHobby.nl dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros, inclusief de verschuldigde BTW en exclusief eventuele vrachtkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na de bevestiging goederen gereed voor verzending tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling of contante betaling.

Artikel 4. Levering
4.1 De door u bestelde goederen zullen normaliter binnen vijf werkdagen worden uitgeleverd.
4.2 De door easyHobby.nl opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De door easyHobby.nl geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van easyHobby.nl zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van verzending.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstaan, tekstverminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en easyHobby.nl, is easyHobby.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van easyHobby.nl.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft easyHobby.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat easyHobby.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan easyHobby.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Indien u aan easyHobby.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is easyHobby.nl gerechtigd aan dat adres alle door u gedane bestellingen te verzenden, tenzij u de aan easyHobby.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met easyHobby.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door easyHobby.nl te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.3 easyHobby.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden of aan easyHobby.nl gelieerde bedrijven.
8.4 De eventuele voorraad indicatie die wordt gegeven bij de producten in de webshop, kan door tijdsverschil niet correct zijn.
8.5 easyHobby.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.Wijzigingen worden direct van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, de bevoegdheid de lopende order per de datum waarop de gewijzigde Verkoopvoorwaarden van kracht worden, te annuleren.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Volgende
Winkelwagen  Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Subtotaal € 0,00
Verzending € 0,00
Totaal € 0,00

Afrekenen
Winkelwagen tonen

Onbepaald / 0 gram
Informatie
Veelgestelde vragen
Onze voorwaarden
Interessante links
Handige hulpmiddelen
Contactformulier
Meest verkocht
1.Krimpie Dinkie kleur wit, pak van 4 stuks
2.Reparatiedoek opstrijkbaar jeans donkerblauw
3.Plastic schort, pakje van 5 stuks
4.Artemio, kerstboom klein
5.Marabu, TextilDesign Colorspray 073 zwart
Aanbiedingen  Meer
Houten kralen mix - Houten ballen mix
Houten kralen mix - Houten ballen mix
€ 19,15
€ 5,00

Contact

Klantenservice

Betaalmogelijkheden

Verzendopties

easyHobby Nederland
Telefoon 06-55 930 350

Betalen per Ideal van 10 euro Betalen via bank of giro Verzending via TNT Post

Copyright © 2008-2019 easyHobby.nl - een merk van easyStores Nederland - Alle rechten voorbehouden
Dé webwinkel met betaalbare materialen voor hobby, kledingreparatie en handwerken.